.:Menu:.

.:Kontakty:.

Decomkov kontakt +420 233 337 333
+420 603 252 174 Decomkov kontakt
Decomkov kontakt info@decomkov.cz Decomkov kontakt

.:Sídlo společnosti:.

Cukrovarnická 1071/62, 162 00 Praha 6

Decomkov Praha

zobrazit na mapy.cz

O firmě, duben 2010

Zaměření firmy

Společnost Decomkov Praha s.r.o. je společnost se zaměřením na výzkum, vývoj a grantové poradenství. Naším cílem je spojovat podniky, které mají zájem inovovat své produkty a služby, a výzkumně-vývojové instituce, které spolu s těmito podniky provedou potřebný vývoj. Jakmile s takovými partnery definujeme výzkumný záměr, formulujeme projekt, na který zajistíme finanční krytí mj. z veřejných (grantových) prostředků. Pak pro řešitele projektu provádíme potřebné administrativní úkony tak, aby mohli soustředit své síly na samotný vývoj. Našim partnerům tak odpadají starosti s agendou, kterou státní podpora výzkumu a vývoje přirozeně vyžaduje.

V některých projektech výzkumu, vývoje a inovací působíme zároveň jako spoluřešitelé. V takovém případě se naši odborníci stávají aktivními členy odborného řešitelského týmu. Přitom poskytujeme našim partnerům nejen administrativní pomoc, ale i odbornost a zkušenosti, které v daném oboru máme. To se stává zejména při řešení projektů v oblastech přírodních věd, jakými jsou chemie, biochemie, farmacie, jaderná fyzika a ochrana před ionizujícícm zářením (radioaktivita) a jinými rizikovými materiály.

Historie

Radioaktivní materiály a radiační ochrana

Společnost Decomkov Praha s.r.o. byla založena společenskou smlouvou dne 31.3 1999. Připomeňme, že v této době probíhaly v celé Evropě integrační procesy, které později vyústily v rozšíření Evropské unie a dalších institucí. Myšlenka volného pohybu zboží a služeb přitom zviditelnila některé problémy. Jedním z nich bylo nechtěné převážení radioaktivních materiálů (illicit trafficking). Šlo převážně o ztracené radioaktivní zářiče, které se občas dostaly například do železného šrotu. Jeho tavením pak vznikla radioaktivní ocel, která byla dále obchodována v rámci evropského prostoru. Právě problematika ztracených radioaktivních materiálů významně ovlivnila činnost společnosti Decomkov. Zmiňme zde projekt Centrum NOKR a organizaci Mezinárodní konference orgánů zemí Višegrádské čtyřky na téma společné ochrany hranic před nezákonným transportem radioaktivních materiálů v roce 2003. Společnost Decomkov se v té době zařadila do formující se sítě specializovaných firem, které se zabývají vyhledáváním a likvidací radioaktivních látek v odpadech, železném šrotu apod. Tato síť vznikala pod dohledem Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

Ve stejné době se společnost Decomkov Praha s.r.o. stala distributorem zařízení a produktů firmy S.E.A. GmbH, stala se členem Českého jaderného fóra a provozovala speciální prádelnu kontaminovaných oděvů v Jaderné elektrárně Temelín.

CBRN Terorismus

Po událostech ze září 2001 vyvstala otázka, jak je moderní společnost chráněna před terorismem. Kromě klasických forem terorismu byl diskutován i tzv. CBRN terorismus, tj. terorismus s použitím chemických, biologických a radioaktivních materiálů. Společnost Decomkov v té době zintenzivnila práce na dříve rozpracovaných návrzích a v letech 2003 až 2005 řešila ve spolupráci se společností VF, a.s. projekt Činidla, prostředky a metody dekontaminace. Výstupem projektu byly imitanty kontaminace pro výcvik příslušníků Hasičského záchranného sboru a dekontaminační činidlo Hvězda. Do stejného období spadá i nejranější začátek vývoje antidotních prostředků, tedy léčiv pro otravu osob při teroristickém útoku s použitím nervově paralytických látek.

V tomto období byly zřízeny specializované chemické a mikrobiologické laboratoře společnosti Decomkov v Hradci Králové a byla zintenzivněna spolupráce s Katedrou toxikologie Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové.

Dekontaminace, dezinfekce, sanace

Zkušenosti z předchozích období a zázemí vlastních laboratoří umožnily řešení projektů zaměřených na technologie použitelné v civilní praxi. Projekt Vývoj polyvalentního činidla se sporicidním, antiparazitálním a fungicidním účinkem byl zaměřen na vývoj nových dezinfekčních činidel schopných likvidovat navíc i spory nebezpečných bakterií včetně Bacillus anthracis (tzv. antrax) a vajíčka parazitů hospodářských zvířat. Tato činidla svojí koncepcí navazují na dříve vyvinuté činidlo Hvězda. Podobně výstupem projektu Likvidace ropných látek po kontaminaci tuhých povrchů pomocí pěn je technologie na odstraňování ropných látek z povrchů, které byly kontaminovány při haváriích nebo při běžných průmyslových činnostech. Technologie je založena na působení pěnového přípravku Dekorol, který posléze vytvoří emulgát. Součástí technologie je i postup odsátí emulgátu a jeho úprava k likvidaci běžnými způsoby. Návrat k problematice radioaktivních materiálů pak představuje projekt Vývoj a ověření technologie pro dekontaminaci přírodními radionuklidy kontaminovaných materiálů. Společnost Decomkov spolu s partnery úspěšně řešila problém dekontaminace železných kovů vyřazených z důlního dobývání uranu. Kontaminovaný železný šrot totiž nesmí být použit jako druhotná surovina, a musí být proto hlídán (střežen) až do jeho likvidace. Přínos projektu spočívá ve vyčištění (dekontaminaci) tohoto nebezpečného šrotu, čímž odpadají náklady na jeho ostrahu, minimalizuje se riziko jeho zcizování a tím klesá celospolečenské riziko nekontrolované kontaminace nově taveného železa.

Současnost

Společnost Decomkov Praha s.r.o. postupně předává výsledky výzkumu a vývoje svým partnerům k obchodní realizaci. Proto i vývoj a výrobu antidot proti otravám nervově-paralytickými látkami postupně předala nově založené společnosti CHemProtect a.s., se kterou intenzivně spolupracuje. Pro zefektivnění výzkumných prací jsme dále převedli laboratorní činnosti ke spolupracující společnosti Vakos XT, a.s. Decomkov Praha s.r.o. se tak soustředí zejména na řízení a administrativu výzkumně-vývojových projektů, na hledání nových témat inovativního podnikání a na konzultační činnost. Přesto se i nadále zabýváme vlastním výzkumem, jak ukazuje právě řešený projekt Multifunkční dekontaminační činidlo pro detoxikaci bojových otravných látek a pro dezinfekci patogenních agens včetně aplikátoru. Cílem tohoto projektu jsou takové modifikace stávajících dekontaminačních činidel (např. činidla Hvězda), které by umožnily jeho balení do příručních aplikátorů pro první pomoc pro příslušníky chemického vojska v případech, kdy dojde k jejich kontaminaci (potřísnění) nebezpečnými látkami.

Vytvořil projekt Webdesign-SEO.cz 2010 | Všechna práva vyhrazena